मुद्दती बचत

मुद्दती बचत [Fixed Deposit]
अवधि १।१ महिनामा ब्याज भुक्तानी ३।३ महिने व्याज भुक्तानी १।१ वर्षे व्याज भुक्तानी एकमुष्ठ व्याज भुक्तानी
६ महिने १०. ००% ११. ००% १२. %
१ वर्षे ११. ०० % १२. ०० % १२.  % १३. %
२ वर्षे ११. २५% १२. २५ % १२. ५० % १४. %
३ वर्षे ११. ५० % १२. ५० % १२. ७५% . %
४ वर्षे १२.  % १३. ०० % १३. २५ % . ७५ %
५ वर्षे १२. ७५ % १३. ५० % १३. ७५ % १६. ०० %