अबधि बचत

अवधि बचत [Periodic Deposit]

दैनिक माैज्दातमा व्याज दिइने )

अवधि व्याजदर
३ महिना ९. ०० %
६ महिना १०. ०० %
९ महिना ११. ०० %
१ वर्ष १२. ०० %
२ वर्षे १३. ०० %
३ वर्षे १४. ०० %
४ वर्षे १५. ०० %
५ वर्षे १६. ०० %