निक्षेप योजनाहरु

निक्षेप योजनाहरु [Deposit Schemes]

निक्षेप योजना वार्षिक व्याजदर

 

कैलाश पेन्सन बचत योजना १ वर्षे ७. ५० %
  ३ वर्षे ९. ०० %
  ५ वर्षे ११. ०० %
बाल शैक्षिक बचत योजना १ वर्षे ११. ०० %
२ वर्षे १२. ०० %
३ वर्षे १३. ०० %
५ वर्षे १५. ०० %
१० वर्षे १७. ०० %
नारी उत्थान बचत योजना १ वर्षे ११. ०० %
२ वर्षे १२. ०० %
३ वर्षे १३. ०० %
किसान बचत ९. ०० %
साधारण बचत १०. ०० % मासिक न्यूनतम बचतमा
कैलाश बिशेष बचत ९. ०० % दैनिक मौज्दातमा
कैलाश कल बचत योजना  ९. ०० % दैनिक मौज्दातमा
कैलाश व्यबसाय बचत ११. ०० % दैनिक मौज्दातमा